Közzétételi lista

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei
 2. Köznevelési alapfeladat-ellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, feladatköre, iskolai végzettsége, szakképzettsége
 3. Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 4. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
 5. A beiratkozásra meghatározott idő
 6. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 7. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is
 8. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
       A fenntartó az intézmény munkájával kapcsolatos nyilvános értékelést nem tett.
 1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
 2. Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 3. A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 5. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 6. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 7. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 8. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
 9. A működést meghatározó dokumentumok
        Az SZMSZ, Házirend, Pedagógiai Program megtalálható a Dokumentumok menüpont alatt
Megszakítás