Oktatásunk

Oktatási jellemzők

  • Iskolánk 1-8. évfolyammal működő alapfokú oktatást biztosító általános iskola.
  • Intézményünkben általános tantervű oktatás folyik.
  • Képzési rendszerünk a kerettanterv tantárgyai szerinti tantárgyi struktúrát követi.
  • Kiemelt területként kezeljük a középiskolai felvételihez és majdan az érettségihez kapcsolódó tantárgyakat. Az érvényes kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával a magyar nyelv és irodalom, matematika és a történelem tantárgy óraszámát növeltük meg a helyi tantervünkben azzal a céllal, hogy e tantárgyakból a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson.
  • Intézményünkben a tanulók a 4. évfolyamtól az idegen nyelvi órákon a német nyelvet tanulják.

 

Ellátott feladatok

Általános iskolai nevelés-oktatás 1-4. évfolyam
Az alsó tagozat kiemelt feladatának tekintjük, hogy a 6-10 éves gyermekek természetes kíváncsiságára, nyitottságára alapozva, azokat megőrizve, kialakítsuk azon készségek, képességek rendszerét, mely későbbi fejlődésükben meghatározó lehet. Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fő célunk, hogy pozitív érzelmi viszonyt alakítsunk ki tanulóinkban a tanulás iránt. Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk követését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket.

Általános iskolai nevelés-oktatás 5-8. évfolyam
A felső tagozaton fő oktatási feladatunknak tekintjük az egyre bővülő és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megszerzett alapkészségek megszilárdítását, továbbfejlesztését, ezzel is hozzájárulva az egész életen át tartó tanulás, az önművelés igényének megalapozáshoz, a pályaválasztás segítéséhez.

Amit kínálunk…

Tárgyi feltételek
A Révkomáromi János Általános Iskola Kutas község egyetlen alapfokú oktatási intézménye. Intézményünk a Dél-dunántúli régióban, Somogy megye déli részén található 4 település Beleg, Kisbajom, Kutas, Szabás 6-14 éves gyermekeinek intézményes nevelését, oktatását fogja át.
A 2010-ben pályázati forrásból történő teljes körű épület-felújításnak köszönhetően jó állapotú, a XXI. századi követelményeknek megfelelő, korszerű épületben tanulhatnak a diákok. Esztétikus, biztonságos, akadálymentes épület, jól felszerelt osztály- és szaktantermek, korszerű IKT eszközök, játék- és sport udvar szolgálják a színvonalas nevelést-oktatást. Egy tantermünk kivételével valamennyi aktív táblával felszerelt. Rendelkezünk egy 24 főt befogadó informatika teremmel. Az iskola minden tantermében van WIFI lefedettség, így biztosítani tudjuk a tanítási órákon az IKT eszközök zavartalan használatát. A fejlesztő foglalkozásokhoz kialakítottunk egy fejlesztőszobát, illetve van egy kis logopédiai termünk is.

Iskolánk arculata
Oktató-nevelő munkák meghatározó elemei: az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Fontosnak tartjuk a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, a gyermekközpontú oktató-nevelő munkát, a továbbtanulási esélyek növelését, a szegregáció- és diszkriminációmentesség folyamatos biztosítását.

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
Az esélyegyenlőség és a hátránykompenzáció minél sikeresebb megvalósítása érdekében 2006-tól elkezdtük a hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő programot.  A képesség-kibontakoztató és integrációs program célja, hogy az intézmény minden tanulója megkülönböztetés és kirekesztés nélkül, egymással együttműködve, a mindenkori fejlettségi szintjén, kompetenciáihoz és hozott kulturális értékeihez alkalmazkodva, saját adottságainak megfelelő fejlesztésben részesüljön. A program alapvetően fontosnak tartja a gyermek szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja tenni őt saját nevelési, tanulási folyamataiban, új eljárások, módszerek alkalmazásával a teljes személyiség fejlődését kívánja megvalósítani. A tanulót ebben a folyamatban a mentortanár segíti, aki egyéni fejlesztési terv alapján végzi a tanuló személyre szabott fejlesztését, ezt az egyéni előrehaladási naplóban dokumentálja, majd negyedévente a tanuló fejlődéséről kompetencia alapú szöveges értékelést kezdeményez a szülővel. Tehát a szülővel együttműködve keressük meg azokat a lehetőségeket, amelyek az esetleges hátrányok felzárkóztatásához, a személyiségfejlődéshez hozzájárulnak.

Az oktatási szegregáció csökkentése, a méltányos oktatás biztosítása
Az Oktatási Hivatal jóvoltából 2017 szeptemberétől 3 éven keresztül részt vett iskolánk az EFOP-3.1.5 Lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projektben. A helyi komplex intézményfejlesztés elsődleges célja a tanulói eredményesség és előrehaladás elősegítése.

 Kompetencia alapú oktatás
Iskolánk 2009 szeptemberétől felmenő rendszerben bevezette a kompetencia alapú oktatást, valamennyi évfolyamon matematika, szövegértés – szövegalkotás; szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületen. Tanulóink a kompetencia alapú oktatás keretében, olyan készség- és képességfejlesztésben vesznek részt, amely lehetővé teszi, hogy a tanult ismereteket a mindennapi élethelyzetekben alkalmazni tudják.

Egyéni fejlesztés
Intézményünk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottság integrált osztályban javasolja. Ezek a tanulók társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken nagyobb támogatást kapnak. Biztosítjuk számukra a differenciált tananyag elrendezést, tanulásirányítást, más munkaszervezési formák alkalmazását, speciális tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés igazítását a tanuló képességeihez.
Kiemelten foglalkozunk a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal, részképesség-zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésével is. Az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő szakemberhez való irányítás. A tanórákon a fejlesztő pedagógus útmutatása alapján tanulmányi támogatás, differenciált fejlesztés történik, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának támogatásával.
Sajátos nevelési igényű tanulóink rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásait utazó logopédus, gyógypedagógus látja el, a BTM tanulókkal a nagyatádi nevelési tanácsadó fejlesztő pedagógusai foglalkoznak iskolánk jól felszerelt fejlesztő termeiben. Az itt található fejlesztőeszközök, melyek a figyelmet, az ügyességet, a mozgáskoordinációt, a térbeli tájékozódást, a szerialitási képességet is fejlesztik,  ,jelentősen hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. Ezek a készségek és részképességek alapozzák meg az elvont gondolkozást is.

Tehetséggondozás
A gyerekekben megbújó tehetség igen sokféle lehet. Az iskolának az a feladata, hogy felismerje a tehetséget, teret adjon felszínre hozásához. Differenciált tanórai munka, tanórán kívüli tehetséggondozó foglakozások, tanulmányi versenyekre való felkészítés, tantárgyakhoz nem köthető, sport, művészeti és komplex versenyeken való részvétel, énekkar nyújt lehetőséget tehetséges tanulóink képességeinek kibontakoztatásához.

Művészeti oktatás
Tanulóinknak lehetősége nyílik alapfokú művészeti oktatásban való részvételre. A képességfejlesztő, játékos foglalkozások sikerélményt, szereplési alkalmakat nyújtanak, lehetőséget az egyéni és csoportos önkifejezésre. Az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola és a nagybajomi Pálóczi Horváth Ádám Művészeti Iskola szervezésében valósul meg az alapfokú művészeti nevelés képzőművészet, néptánc, illetve hangszeres zeneoktatás területén.

 

 

 

Megszakítás